1. ALGEMEEN
  1.1.        Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Miresko eenmanszaak gevestigd op de koesteeg 39 5258TN Berlicum
  1.2.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Miresko uitgebrachte offertes en tussen Miresko en de wederpartij te sluiten overeenkomsten hoe ook genaamd, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  2.1.        Overeenkomsten komen pas tot stand na aanvaarding door Miresko. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt alleen uit de schriftelijke orderbevestiging van Miresko of doordat Miresko uitvoering geeft aan de overeenkomst.
  2.2.       Miresko mag werkzaamheden door derden laten verrichten.
 3. PRIJZEN
  3.1.        De prijs is het bedrag dat in de offerte is vermeld.
  3.2.        De prijzen zijn bepaald uitgaande van een goede bereikbaarheid van de locatie met voldoende parkeergelegenheid.
  3.3.        Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen voor consumenten worden inclusief BTW vermeld.
  3.4.        Miresko is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals parkeergelden, heffingen, belastingen en andere wettelijke toeslagen (tussentijds) aan de wederpartij door te berekenen. Indien de overeenkomst met een consument wordt gesloten, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijsstijging van  meer dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Miresko alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. BETALING
  4.1.        Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
  4.2.        Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Miresko direct en volledig opeisbaar.
  4.3.        De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.
  4.4.        Indien Miresko door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten
  bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.

 

 1. LEVERTIJD
  5.1.        Overeengekomen levertijden zijn geen fatale termijnen, maar streeftermijnen. Levering na de overeengekomen streeftermijn (bijvoorbeeld als gevolg van files) leidt nooit tot aansprakelijkheid van Miresko.
 2. RISICO-OVERGANG
  6.1.        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop de zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.
 3. OVERMACHT
  7.1.       Miresko heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedsfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  7.2.        Als overmacht geldt in ieder geval stakingen, problemen in de productie, brand, oorlog, opstand, overstroming, maatregelen van enige overheidsinstantie.
  7.3.        In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. Bij gedeeltelijke nakoming is een evenredige betaling verschuldigd.
  7.4.        Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan twee maanden voortduurt, zijn zowel Miresko als de wederpartij bevoegd dat deel van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden.
 4. AANSPRAKELIJKHEID
  8.1.        Miresko is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  8.2.        In geval van een overeenkomst met een niet-consument is Miresko niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voorzover wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Miresko.
  8.3.        In geval een overeenkomst met een consument is gesloten, is Miresko uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  -       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  -       de eventuele redelijke kosten van herstel om de zaak aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  -       de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
  8.4.       Miresko is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen. In geval van consumentenkoop strekt deze bepaling niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
  8.5.        Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval aan Miresko uitbetaalt.
  8.6.        Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de levering zonder BTW (netto) met een maximum van
  € 5.000,00
 5. (GEVOLGEN VAN) ONTBINDING
  9.1.        Miresko is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
  9.2.        In geval Miresko een overeenkomst heeft gesloten met een niet-consument, is deze wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst ten aanzien van reeds geleverde zaken te ontbinden.
  9.3.        Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Miresko geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  10.1.        Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van de met Miresko gesloten overeenkomst alsmede ter zake van door of namens Miresko ten behoeve van de wederpartij verleende diensten en verrichtte werkzaamheden.
  10.2.        Miresko bevoegd om indien de wederpartij met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de wederpartij niet of te laat zal betalen, alle door Miresko geleverde producten die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven terug te nemen.
 7. INTELLECTUELE EIGENDOM
  11.1.       Miresko behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  11.2.        Indien wederpartij dit auteursrecht schendt, is wederpartij een boete verschuldigd van € 5000,00. Deze boete laat de aanspraak van Miresko op vergoeding van schade onverlet.
 8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  12.1.        Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  12.2.        Alle geschillen meet niet-consumenten zullen worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij Miresko het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de  competentieregels bevoegde rechtbank. In geval van geschillen met consumenten gelden de wettelijke competentieregels.

 

Specifieke bepalingen ten aanzien van huur

 1. ALGEMEEN
  13.1.        De in dit hoofdstuk huur genoemde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Miresko ter beschikking gestelde materialen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid gaan de bepalingen van huur boven de algemene bepalingen.
 2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
  14.1.        Tenzij anders is bepaald wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de huurovereenkomst, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld. De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd.
  14.2.        De huurovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen tijd, zonder dat daartoe enige opzegging door verhuurder of huurder is vereist.
  14.3.        Indien de gehuurde materialen niet of niet tijdig aan Miresko ter beschikking worden gesteld of, niet of niet tijdig worden geretourneerd, is de wederpartij naast vergoeding van schade een boete verschuldigd ter hoogte van € 500,00 voor iedere dag dat de materialen te laat worden geretourneerd, of ter beschikking worden gesteld met een maximum van € 5000,-
 3. ANNULERING
  15.1.        De wederpartij heeft de mogelijkheid een order tot 14 werkdagen voor de datum van het evenement kosteloos geheel of gedeeltelijk te annuleren. Daarna worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen tot 5 werkdagen voor het evenement 50%  van het factuurbedrag en tot 3 werkdagen voor het evenement 75% van het factuurbedrag. Bij annuleringen die daarna plaatsvinden is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  15.2.        Restitutie van het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen duur van de huurovereenkomst leidt niet tot restitutie van de huurprijs.
 4. WIJZIGING
  16.1.        De wederpartij heeft de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren tot 3 werkdagen voor de datum van het evenement. Op deze wijziging kan uitsluitend een beroep worden gedaan indien de wijziging door Miresko is bevestigd.
  16.2.        Wijzigingen die resulteren in minder te verhuren materialen ofwel een verminderde huurprijs worden beschouwd en afgewikkeld overeenkomst artikel 15 met betrekking tot annulering.
  16.3.        Wijzigingen die resulteren in een hogere huurprijs worden in rekening gebracht tegen 100% van het huurtarief.
 5. AFLEVERING GEHUURDE
  17.1.        Wanneer het gehuurde aan de wederpartij wordt afgeleverd, vindt aflevering plaats op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan het aan- en afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van wederpartij. De prijs is bepaald op basis van een goede bereikbaarheid van de locatie. Eventuele parkeergelden en andere stagnatiekosten, worden separaat bij opdrachtgever in rekening gebracht.
  17.2.        Indien Miresko, als gevolg van omstandigheden die bij de opdrachtgever liggen (bijv. omdat de locatie niet tijdig ter beschikking wordt gesteld), niet op de overeengekomen tijden kan starten met de op- en afbouw van de materialen kan Miresko de wachturen in rekening brengen.
  17.3.        Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. EIGENDOM
  18.1.        Wederpartij is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, zonder schriftelijke toestemming aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 7. GEBRUIK
  19.1.        Tenzij anders blijkt wordt aangenomen dat wederpartij het gehuurde in goede staat van onderhoud heeft ontvangen.
  19.2.        De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming. Deze verplichting heeft voor de wederpartij te gelden tot dat het gehuurde aan Miresko is geretourneerd.
  19.3.        Wederpartij zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging.
  19.4.        Wederpartij is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect bij levering aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
  19.5.        Wederpartij retourneert het gehuurde in gereinigde staat aan Miresko.
  19.6.        Wederpartij is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder.
  Miresko zal in die gevallen minimaal de door haar te bepalen nieuwwaarde van de meubelen in rekening mogen brengen.
  19.7.        Wederpartij zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren, noch veranderingen aanbrengen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties en het aanbrengen van veranderingen komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

 

Specifieke bepalingen ten aanzien van koop

 1. ALGEMEEN
  20.1.        De in dit hoofdstuk koop genoemde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Mirseko ter beschikking gestelde materialen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid gaan de bepalingen van koop boven de algemene bepalingen.
 2. LEVERING
  21.1.        Levering vindt plaats op de locatie die in de offerte is vernoemd, Miresko zal hier een vergoeding voor rekenen.
  21.2.        Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij bij aflevering.
 3. CONTROLE EN RECLAMEREN
  22.1.        De wederpartij dient de geleverde zaken binnen bekwame tijd na levering grondig op gebreken te controleren.
  22.2.        Indien een wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
  22.3.        Alle reclames 24 uur nadat de wederpartij een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk bij Miresko te worden gemeld. Na deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op non conformiteit.

 

Specifieke bepalingen ten aanzien van aanneming van werk

 1. ALGEMEEN
  23.1.        De in dit hoofdstuk aanneming van werk genoemde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door Miresko gemaakte materialen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid gaan de bepalingen van aanneming van werk boven de Algemene Bepalingen.
  23.2.        Als er na de totstandkoming van de overeenkomst sprake is van kostenverhogende omstandigheden als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens die bij de prijsbepaling van belang zijn geweest, mag de aannemer de overeengekomen prijs aanpassen. De aannemer zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk schriftelijk informeren over de noodzaak van de prijsverhoging.
 2. UITVOERING VAN HET WERK
  24.1.        Miresko voert het Werk uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
  24.2.        Miresko heeft het recht voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  24.3.        Wanneer Miresko werkzaamheden uitvoert op locatie bij de wederpartij, draagt de wederpartij, tenzij anders overeengekomen, zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de wederpartij.
  24.4.        Bij plaatsing van het product door Miresko op locatie bij de wederpartij, is de wederpartij verantwoordelijk voor door hem of namens hem door derden uitgevoerd voorbereidend werk. Door Miresko geleden schade door het niet, of niet juist uitvoeren van deze voorbereidende werkzaamheden komt voor rekening van de Klant.
 3. MEER EN MINDERWERK
  25.1.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is of voor wederpartij wenselijk is het Werk te wijzigen of aan te vullen, wordt het meer of minderwerk verrekend.
  25.2.        Meerwerk kan tussentijds worden gefactureerd.
 4. WIJZIGINGEN PRIJS GRONDSTOFFEN
  26.1.        Indien zich na het sluiten van de aanneemovereenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is Miresko bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.
  26.2.        Is de wederpartij een consument dan is deze bevoegd de overeenkomst kosteloos te annuleren tegen afrekening van het tot dan toe verrichte werk.
  26.3 Miresko zal de wederpartij zo spoedig als mogelijk informeren over de prijsstijging.
 5. OPLEVERING

27.1.        Wanneer Miresko zorg draagt voor de plaatsing van het werk op locatie bij de wederpartij, brengt zij de wederpartij schriftelijk of mondeling  op de hoogte van de voltooiing hiervan. De wederpartij wordt geacht het resultaat van de overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan Miresko verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 3 dagen na de kennisgeving van Miresko dat uitvoering van de overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
27.2.        Wanneer de wederpartij om welke reden dan ook het product niet op de opgegeven leverdatum in ontvangst wil of kan nemen, is Trendsetters bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het product, die zij in verband hiermee moet maken aan de wederpartij in rekening te brengen